Idee wolontariatu

rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,  życzliwości i bezinteresowności, wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, promocja idei wolontariatu w szkole, prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy, utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy 

Kształtowanie postaw i zachowań uczniów:

konsekwencja w realizacji podjętych prac,
odpowiedzialność,
obowiązkowość ,
umiejętność współpracy z innymi,
empatia,
dyskrecja,
życzliwość,
skuteczność działania,
wrażliwość na krzywdę innych,
wytrwałość w pokonywaniu trudności,
systematyczność,
pomysłowość ,
kreatywność,
samodzielność.

Reklamy